Adatkezelési tájékoztató

Hivatkozással az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikkében és a III. fejezetében foglaltakra, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-ára, a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft. (Székhely: H-6000 Kecskemét, Mercedes út 1., Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-119767, Nyilvántartó Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbíróság, a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő a gyárlátogatásra történő jelentkezés során az MBMH honlapján való regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséről az érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja:

I. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Az érintett a gyárlátogatásra történő jelentkezés érdekében az MBMH honlapján történő regisztrációjával hozzájárul adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint.

Tájékoztatjuk, hogy közölt személyes adatait kizárólag a gyárlátogatási regisztrációjának nyilvántartása és a látogatás szervezése érdekében használjuk fel. Adatainak közlése, vagy a tájékoztató elfogadása hiányában gyárlátogatásra történő jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

Adatkezelés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-66892

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Társaság által meghirdetett gyárlátogatáson való részvételhez az MBMH honlapján történő regisztráció.

IV. A kezelt adatok köre

A Társaság a regisztrálók következő adatait kezeli: megszólítás, keresztnév, vezetéknév, születési dátum, cím, telefonszám, mobiltelefonszám, email cím.

V. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Az MBMH szervezetén belül személyes adataihoz a MBMH Gyárvezetés részlegén belül dolgozó munkatársak férnek hozzá a gyárlátogatás szervezési munkálatainak előkészületei és elvégzése érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen regisztrációs lap informatikai hátterét a szerver üzemeltetőjeként az Merlin Communications Magyarország Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 33-37.) biztosítja, ezért személyes adatait ezen szervezet adatfeldolgozóként megismeri, tárolja és azokat részünkre, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére, mint adatkezelő részére hozzáférhetővé teszi.

Merlin Communications Magyarország Kft. elérhetőségei:
Cím: 1025 Budapest, Törökvész út 33-37.
Telefonszám: +36 1 336 27 00
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A közölt személyes adatait a fenti két szervezeten kívül a gyárlátogatás „turisztikai” vezetését biztosító szervezet, az EDUCOMM Kommunikációs Bt. (2100 Gödöllő, Damjanich u. 30., Cg.: 13-06-051513) ismerheti meg.

VI. Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Társaság, ill. egyéb, arra Ön által feljogosított V. pont szerinti adatkezelők mindaddig kezelhetik, amíg az adatkezelés célja fennáll, adatait legfeljebb a látogatás utáni ellenőrzés után 2 hónapig kezeljük, illetve addig, amíg Ön személyes adatainak törlését nem kéri.

VII. Az adatkezelés módja és adatbiztonsági intézkedések

A GDPR 13. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja alapján kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásáról való tudomásszerzésünket követően az adatot késedelem nélkül töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatok védelme érdekében. Megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést. A biztonsági intézkedéseket a technika fejlettségi szintje szerint folyamatosan fejleszti a Társaság.

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

Kérelmére a Társaság legfeljebb 25 napon belül írásban közli Önnel, hogy tárolunk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, melyeket és milyen feltételekkel. Amennyiben az adatok helyességére és aktualitására irányuló igyekezetünk ellenére hibás információkat tárolnánk, úgy azokat az Ön kérésére kijavítjuk.
Amennyiben a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli az Ön adatait, tiltakozással fordulhat a Társasághoz a fent megjelölt elérhetőségeken. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Társaságot keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatosan jogsérelem éri, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a X. pont alatti elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk, hogy Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Kecskeméti Törvényszéken a X. pont alatti elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben adatvédelmi incidenst kíván bejelenteni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Telefon: +49 711 17 76758.
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunknál a jogszabály rendelkezései alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

IX. Egyebek

Felhívjuk figyelmét, hogy a gyárlátogatásra való jelentkezés, ill. annak keretében személyes adatok beküldése kizárólag az MBMH honlapján történő regisztrációval történhet. Kérjük, hogy egyéb úton fenti céllal a Társaság részére személyes adatokat ne adjon meg.

X. Címek, elérhetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon: +36 (1) 391 -1400, Fax: +36 (1) 391-1410,

Kecskeméti Törvényszék
cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7., postacím: 6001 Kecskemét, Pf.12.,
email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,
központi telefonszám: +36 (76) 519-519,

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)