Adatvédelmi tájékoztató

Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében felelős:

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft
6000 Kecskemét
Mercedes út 1., Magyarország 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi megbízott:

Mercedes-Benz Group AG
A konszern adatvédelmi megbízottja
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Németország
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. Adatvédelem

Örülünk, hogy felkereste weboldalainkat, és hogy érdeklődik ajánlata-ink iránt. Komolyan vesszük személyes adatainak védelmét. Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk velük, milyen célokból és milyen jogalappal tesszük ezt, és milyen jogok és igények kapcsolódnak össze ezzel az Ön számá-ra. Ezen kívül utalunk a Mercedes-Benz Group Adatvédelmi irányelvére is:

A Daimler Adatvédelmi irányelve.

Weboldalaink használatára vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatónk és a Mercedes-Benz Group AG Adatvédelmi irányelve nem érvényesek az Ön tevékeny-ségeire a közösségi hálózatok vagy más szolgáltatók olyan weboldalain, amelyeket Ön a weboldalainkon lévő hivatkozásokkal érhet el. Kérjük, tájékozódjon ezeknek a szolgáltatóknak a webhelyein adatvédelmi ren-delkezéseikről.

2. Az Ön személyes adatainak a gyűjtése és feldolgozása

a. Amikor Ön felkeresi weboldalainkat, bizonyos adatokat eltárolunk az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozóan, az Ön látogatásának a dátumát és időpontját, a hozzáférés státuszát (pl. hogy Önnek sikerült-e behívnia egy weboldalt, vagy hibaüzenetet kapott), a weboldal funkcióinak a használatát, az Ön által valószínű-leg beírt keresőfogalmakat, azt a gyakoriságot, amellyel Ön egyes weboldalakat lehív, a lehívott fájlok nevét, a továbbított adatmennyi-séget, azt a weboldalt, ahonnan Ön weboldalainkra jutott, és azt a weboldalt, amelyet Ön weboldalainkról felkeres, akár azáltal, hogy Ön rákattint a weboldalainkon lévő hivatkozásokra, akár úgy, hogy egy webdomént közvetlenül beír a böngészőn ugyanannak a lapnak (ill. ugyanannak az ablaknak) a beviteli felületére, mint ahol webolda-lainkat megnyitotta. Ezen kívül biztonsági okokból, különösen a weboldalaink elleni támadások vagy csalási kísérletek megelőzése és felismerése érdekében, hét napig tároljuk az Ön IP-címét és az Ön in-ternetszolgáltatójának a nevét.

b. Egyéb személyes adatokat csak akkor tárolunk, ha Ön ezeket az ada-tokat pl. egy regisztráció, egy kapcsolati űrlap, egy közvéleménykuta-tás, egy pályázat keretében vagy egy szerződés végrehajtása céljából közli velünk, és ezekben az esetekben is csak akkor, ha ez számunkra az Ön beleegyezése vagy a hatályos jogszabályok alapján (ehhez to-vábbi információkat talál alább a „Feldolgozás jogalapjai“ szakasz-ban) megengedett.

c. Önt sem törvény, sem szerződés nem kötelezi arra, hogy személyes adatait átadja nekünk. Előfordulhat azonban, hogy weboldalaink bi-zonyos funkciói a személyes adatok átadásától függnek. Ha ezekben az esetekben nem adja át a személyes adatokat, akkor az oda vezet-het, hogy a funkciók nem vagy csak korlátozottan állnak rendelke-zésre.

3. Használati célok

a. A weboldalaink látogatása során gyűjtött személyes adatokat csak ar-ra használjuk, hogy ezeket az oldalakat az Ön számára legkényelme-sebb módon működtethessük, valamint IT-rendszereinket védjük a támadásoktól és az egyéb jogellenes cselekményektől.

b. Amennyiben Ön a részünkre személyes adatokat közöl, pl. egy re-gisztráció, egy kapcsolati űrlap, egy közvéleménykutatás, egy pályá-zat keretében vagy egy szerződés végrehajtásához, akkor mi ezeket az adatokat a fent nevezett célokra, az ügyfélkezelés céljára és – amennyiben szükséges – az esetleges üzleti folyamatok lebonyolításá-ra és elszámolására használjuk fel, az ehhez szükséges terjedelemben.

4. Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére; Social Plug-in-ek

a. Weboldalaink harmadik felek ajánlatát is tartalmazhatják. Ha Ön egy ilyen ajánlatra rákattint, akkor mi a szükséges terjedelemben továb-bítjuk az adatokat az adott szolgáltatóhoz (pl. azt az adatot, hogy Ön ezt az ajánlatot nálunk találta, és adott esetben további információ-kat, amelyeket Ön ehhez a weboldalainkon már megadott).

b. Ha weboldalainkon olyan közösségi hálózatok úgy nevezett „Social Plug-in-jait“ (bővítményikonjait) használjuk, mint amilyen a Face-book, Twitter és a Google+, akkor ezeket a következő módon kap-csoljuk be:
Ha Ön meglátogatja weboldalainkat, akkor a bővítményikonok deak-tivált állapotban vannak, azaz nem kerül sor adatok továbbítására ezeknek a hálózatoknak az üzemeltetői részére. Ha Ön a hálózatok valamelyikét használni szeretné, akkor kattintson az adott bővít-ményikonra, hogy közvetlen kapcsolatot építhessen fel az adott háló-zat szerverével.
Ha Önnek felhasználói fiókja van a hálózatnál, és a bővítményikonok aktiválása pillanatában Ön ott be van jelentkezve, akkor a hálózat az Ön mi weboldalainkon tett látogatását hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói fiókjához. Ha Ön ezt el szeretné kerülni, akkor kérjük, a bővítményikonok aktiválása előtt jelentkezzen ki a hálózatból. Más Mercedes-Benz Group -weboldalak látogatását egy közösségi hálózat nem tudja hozzárendelni, mielőtt Ön nem aktivált egy ott meglévő bővítmény-ikont is.
Ha Ön aktivál egy bővítményikont, akkor a hálózat az ehhez rendel-kezésre álló tartalmakat közvetlenül továbbítja az Ön böngészőjéhez, ami hozzáköti azokat a mi weboldalainkhoz. Ebben a helyzetben olyan adattovábbításra is sor kerülhet, amelyet az adott közösségi há-lózat kezdeményez és vezérel.Az Önnek a közösségi hálózathoz fű-ződő kapcsolatára, a hálózat és az Ön rendszere között zajló adatátvi-telekre és az Ön által ezen a platformon végzett interakciókra kizáró-lag az adott hálózat adatvédelmi rendelkezései érvényesek.
A bővítményikon addig marad aktív, amíg azt nem deaktiválja, vagy amíg cookie-jait nem törli.

Cookie-kkal kapcsolatos megjegyzések

c. Ha Ön rákattint egy ajánlathoz vezető hivatkozásra, vagy egy bővít-ményikont aktivál, akkor előfordulhat, hogy személyes adatok kerül-nek az Európai Gazdasági Térségen kívül eső olyan országokban lévő szolgáltatókhoz, amelyek az Európai Unió szemszögéből („EU“) nem garantálják az EU-szabványoknak eleget tevő „megfelelő szintű vé-delmet“ a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. Kérjük, gondoljon erre a körülményre, mielőtt egy hivatkozásra rákattint, vagy egy bővítményikont aktivál, és ezzel adatainak átvitelét idézi elő.

d. A webhelyeink üzemeltetéséhez, optimalizálásához és bizton-ságos kezeléséhez minősített szolgáltatókat (informatikai szolgáltatók, marketing ügynökségek) is igénybe veszünk. Csak abban az esetben továbbítunk harmadik személyek ré-szére személyes adatokat, amennyiben ez szükséges a webol-dalak és azok funkcióinak biztosításához és használatához, a jogos érdekek érvényesítéséhez, vagy amennyiben Ön hozzá-járulását adta ehhez (lásd 8. fejezet). Ennek során az adatok továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzet-teknek; lásd az alábbi 13. bekezdést.

5. A felhasználási adatok kiértékelése; elemző eszközök alkalmazása

Szeretnénk internetoldalaink tartalmát célirányosan hozzáigazítani az Ön érdeklődéséhez, ezáltal javítva az Ön számára nyújtott kínálatun-kat. A weboldalak előnyben részesített és különösen népszerű részei-nek felismerése céljából a következő elemzőeszközt használjuk: Go-ogle Analytics.

a. helyettesíthető.

b. Amennyiben nem szeretné, hogy az említett elemző eszközök alkal-mazásával információkat gyűjtsünk és értékeljünk ki a weboldalon tett látogatásáról, akkor bármikor élhet a jövőre vonatkozó tiltás lehe-tőségével („Opt-Out“).

Ezt a tiltást úgy valósítjuk meg, hogy böngészőjében egy Opt-Out cookie-t helyezünk el. Ez a cookie csak az Ön tiltásának hozzárende-lésére szolgál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Opt-Out cookie műszaki okokból csak abban a böngészőben működik, amelyben el-helyezték. Amennyiben törli a cookie-kat, vagy más böngészőt, ill. más végfelhasználói készüléket használ, akkor újra el kell végeznie az opt-out folyamatot.

c. Alább információkat talál az általunk alkalmazott elemző eszközök szolgáltatóiról és az adott Opt-Out-lehetőségről:

i. Google Inc. („Google“):

A Google az EU-U.S.Privacy Shield szerinti tanúsítással rendel-kezik.

Ön megakadályozhatja, hogy a Google továbbítsa, gyűjtse és fel-dolgozza az adatait. Erről a Google a következő hivatkozáson nyújt tájékoztatást: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

d. Az elemző eszközök használatakor az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek továbbíthatják; lásd az alábbi 13. bekezdést

6. Használat-alapú információk (Targeting és retargeting)

Annak érdekében, hogy online-marketingünket (pl. banner-reklám) retargeting-partnereink weboldalain (Flashtalking, Goog-le Adwords, Google Doubleclick és Vivaki) célzottabban hangol-hassuk össze az Ön igényeivel és érdeklődésével, úgy nevezett retargeting-technológiákat is használunk. Ennek során cookie-kban tároljuk el az Ön termékeink és szolgáltatásaink iránt tanú-sított érdeklődését. Ezeket a cookie-kat más olyan weboldalak lá-togatásánál is, amelyek együttműködnek retargeting-partnereinkkel, beolvassuk, és arra használjuk, hogy Önt lehető-leg az érdeklődésének megfelelően tájékoztathassuk. Erre névte-lenül kerül sor, azaz: a retargeting útján Ön nem azonosítható.

Ha nem szeretné, hogy a Mercedes-Benz Group és retargeting-partnerei infor-mációkat gyűjtsenek, tároljanak és elemezzenek ki a látogatásá-ról, valamint a banner-reklámokat az Ön érdeklődéséhez igazít-sák, akkor ezt Ön a jövőre vonatkozóan bármikor elutasíthatja (Opt-Out).

Hozzájárulása visszavonásának technikai megvalósítása céljából böngészőjében egy Opt-Out cookie elhelyezésére kerül sor. Ez a cookie kizárólag hozzájárulása visszavonásának hozzárendelésére szolgál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy Opt-Out cookie technikai okokból csak abban a böngészőben használható, amelyben azt beállították. Ha a cookie-kat törli, vagy egy más böngészőt, ill. más végfelhasználói eszközt használ, meg kell is-mételnie az Opt-Out eljárást.

Ön a cookie-k harmadik fél szolgáltatók által történő használatát a következő weboldalon kezelheti és deaktiválhatja:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Retargeting technológiák használatakor az adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek továbbíthatják; lásd az alábbi 13. bekezdést.

7. Biztonság

Műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdeké-ben, hogy az Ön általunk kezelt adatait manipulációk, elvesztés, meg-semmisülés és illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen védjük. Biz-tonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődésnek megfelelően folyamato-san javítjuk.

8. A feldolgozás jogalapjai

a. Amennyiben Ön számunkra személyes adatainak a feldolgozásához hozzájárulását adta, akkor ez képezte a feldolgozás jogalapját (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont).

b. Egy Önnel kötendő szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont képezi a jogalapot.

c. Amennyiben az Ön személyes adatainak a feldolgozása jogi kötele-zettségeink teljesítéséhez szükséges (pl. az adatok megőrzéséhez), akkor mi erre a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján vagyunk jogo-sultak.

d. Ezen kívül személyes adatokat dolgozunk fel jogos érdekeink, vala-mint harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján. IT-rendszereink működőké-pességének megőrzése, de saját és idegen termékek és szolgáltatások forgalmazása és az üzleti kapcsolatok jogilag szükséges dokumentá-lása ilyen jogos érdekek.

9. Az Ön személyes adatainak törlése

Az Ön IP-címét és internetszolgáltatójának a címét, amelyeket csak biz-tonsági okokból tárolunk, hét nap elteltével töröljük. Egyébként töröljük személyes adatait, amint az a cél, amelyhez az adatokat gyűjtöttük, és feldolgoztuk, megszűnik. Ezen az időponton túl csak akkor kerül sor a tárolásra, ha ez az Európai Unió vagy az Európai Unió valamelyik tagál-lamának a törvényei, rendeletei vagy egyéb olyan jogszabályai szerint, amelyek ránk érvényesek, szükséges. Amennyiben a törlés egyes esetekben nem lehetséges, a megfe-lelő személyes adatokat megjelöljük, hogy azok jövőbeli feldol-gozását korlátozhassuk.

10. Az érintettek jogai

a. Mint az adatfeldolgozás által érintett személy, Önnek joga van a tá-jékoztatásra (15. cikk GDPR), a helyesbítésre (16. cikk GDPR), az adattörléshez (17. cikk GDPR), az adatkezelés korlátozásához (18. cikk GDPR), valamint az adathordozhatósághoz (20. cikk GDPR).

b. Ha Ön hozzájárult személyes adatainak az általunk végzett feldolgo-zásához, akkor joga van hozzá, hogy hozzájárulását bármikor vissza-vonja. Személyes adatai feldolgozásának a visszavonásig tartó jog-szerűségét ez a visszavonás nem érinti. Ez ugyanúgy nem érinti ezek-nek az adatoknak egy más jogalapon történő további feldolgozását, pl. jogi kötelezettségek teljesítése céljából (v.ö. „A feldolgozás jog-alapjai“ szakasz).

c. A kifogás joga
Joga van hozzá, hogy különleges helyzetéből adódó okokból az Önt érin-tő személyes adatok feldolgozása ellen, amelyre a 6. cikk 1 e) bek. GDPR alapján (adatfeldolgozás közérdekből) vagy a 6. cikk 1 f) bek. GDPR alap-ján (adatfeldogozás az érdekek mérlegelése alapján) kerül sor, kifogást emeljen. Amennyiben kifogást emel, akkor személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel tovább, amennyiben ehhez képesek vagyunk olyan kénysze-rítő erejű jogos indokokat igazolni, amelyek túltesznek az Ön érdekein, jo-gain és szabadságain, vagy amennyiben a feldolgozás a jogi igények ér-vényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

d. Kérjük, hogy igényeit vagy nyilatkozatait lehetőleg az alábbi elérhetőségre küldje: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

e. Ha nézete szerint személyes adatainak a feldolgozása megsérti a tör-vényi előírásokat, akkor joga van hozzá, hogy panaszt emeljen vala-melyik illetékes adatvédelmi hatóságnál (77. cikk GDPR).

11. Hírlevél

Ha Ön a weboldalunkon kínált valamelyik hírlevélre feliratkozik, akkor a hírlevél-feliratkozáskor megadott adatokat, amennyiben Ön azok to-vábbi felhasználásához nem járul hozzá, csak a hírlevél megküldéséhez használjuk. Előfizetését a hírlevélben található lemondási lehetőséget használva bármikor lemondhatja.

12. A Mercedes-Benz Group AG központi hozzáférés-szolgáltatása

A Mercedes-Benz Group AG központi hozzáférés-szolgáltatása segítségével a Daim-ler-csoportnak és márkáinak az ehhez a szolgáltatáshoz csatlakoztatott minden weboldalára és alkalmazásaiba bejelentkezhet. Az azokra vonatkozó Használati feltételek különleges adatvédel-mi szabályokat tartalmaznak. Ezeket a Használati feltételeket a csatlakozó weboldalak és alkalmazások mindenkori bejelentkezé-si oldalain hívhatja le.

13. Adatátvitel az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzet-teknek

a. Szolgáltatók (lásd a 4. d. Pontot), elemző eszközök (lásd az 5. pontot) és retargeting technológiák (lásd a 6. pontot) alkal-mazásakor a személyes adatok az Európai Unión („EU”), Izlan-don,, Liechtensteinen és Norvégián (= az Európai Gazdasági Térség) kívüli országokban lévő címzetteknek továbbíthatók és ott feldolgozhatók, különösen az USA-ban, Indiában.

b. Az EU szempontjából nézve, a következő országok a szemé-lyes adatok feldolgozása során az EU standardoknak megfe-lelő adatvédelmi szintet nyújtanak (úgynevezett „megfele-lőségi határozat”): Andorra, Argentína, Kanada (korlátozott), Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Japán, Jersey, Új-Zéland, Svájc, Uruguay. Más országokban található címzet-tekkel megállapodást kötünk EU-s általános szerződéses fel-tételek, kötelező erejű vállalati előírások vagy az EU-US. / Svájc-US. Privacy Shield alkalmazásáról annak érdekében, hogy megfelelő szintű biztonságot nyújtsanak a jogi előírá-sokkal összhangban. További információkat a 10.d. fejezetben rögzített elérhetőségeken kaphat.

14. Cookie-k

Az általunk használt cookie-kkal és funkcióikkal kapcsolatos informáci-ókat a cookie-kkal kapcsolatos megjegyzéseinkben találja.

Cookie-kkal kapcsolatos megjegyzések

Állapot: 2019. május

 

© 2022 Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft