ÁTTEKINTÉS 

Az integritás vagyis feddhetetlenség a Mercedes-Benz Group AG magatartási irányelvében felsorolt négy alapérték (lelkesedés, megbecsülés, fegyelem) egyike. A Daimler AG 2008. évben hozta létre leányvállalatát a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-t (MBMH), aminek 100%-ban tulajdonosa. Az alapértékeket és szabályokat szem előtt tartva épült fel a kecskeméti Mercedes gyár és folytatja tevékenységét. Az évek alatt természetesen történtek változások, de vállalati alapértékeink és a jogszabályoknak való megfelelés (compliance) kultúránk maradandó alkotóelemei.

A „compliance” angol szó, jelentése „valaminek a teljesítése, valaminek való megfelelés”. Esetünkben a szabályoknak, előírásoknak, vállalt kötelezettségeknek, irányelveinek tötrénő megfelelést értjük.

A Mercedes-Benz Group AG honlapján itt érhető el információ az Integritás és Compliance témakörben.

Compliance szervezet:

A Daimler konszern 2006. évben alakította ki nemzetközileg is megerősített compliance szervezetét. A vállalat a megelőzésre, a teljeskörű tájékoztatásra helyezte a hangsúlyt, amelyet oktatásokkal, tréningekkel, kommunikációval, bejelentő rendszerrel és visszacsatolással ért el. Az MBMH-nál a Jogi és Compliance Osztály a felelős a témáért és jelent rendszeresen a németországi Group Compliance (GC) felé.

Compliance program:

A teljes konszernt átfogó compliance program működik, amely az MBMH-ra is kiterjed. A program középpontjában - az üzleti modell figyelembe vétele mellett - a lehetséges és meglévő kockázatok beazonosítása, értékelése és kezelése van. 

A károk elkerülésének vagy minimalizálásának alappillére a kialakított kommunikációs és oktatási rendszer. Anyavállalatunkkal közösen működtetjük a munkáltatói bejelentői rendszert, (BPO- Business Practice Office) amelynek célja, hogy az esetlegesen tapasztalt súlyos szabálytalanságok közvetlenül jelezhetőek legyenek, így azok független kivizsgálása garantált legyen. . 

Magyarország a kockázati besorolás szerint a közepes kockázatú országok közé tartozik. Rendelkezünk belső kontrollfolyamatokkal, amelyek ezen besorolás alapján kerültek meghatározásra. 

Az üzleti partnereinkre kiterjedő compliance előírásokat a szerződésekben külön rögzítjük. 

Magunkkal szemben szabott és partnereinktől is elvárt célunk a szabálykövető magatartás kialakítása, ösztönzése, a nem megfelelő magatartás, különösen a korrupció lehetetlenné tétele.

Compiance célkitűzés:

A korrupció elleni fellépés a Mercedes-Benz Group konszernnél a legmagasabb prioritást élvezi. Minden új belépő kolléga részt vesz egy kötelező bevezető oktatáson, ahol a vállalati értékekről és a visszaélés megelőzéséről kapnak tájékoztatást. A kockázatosabb területeken dolgozó beosztottak és a vezető beosztású munkavállalók további tréningen vesznek részt, hogy esetleges nehéz helyzetekben megfelelő döntést tudjanak hozni.

A 2013. évben web alapú tréninget vezetett be a konszern, amelyet több mint 100.000 munkavállaló kapott meg.

Bejelentő rendszer - BPO

A Business Practices Office, röviden BPO foglalkozik a szabályszegésekkel kapcsolatos bejelentésekkel.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft a Mercedes-Benz AG (amely a Mercedes-Benz Group AG tulajdona) tulajdonában van, ezért nálunk is működik bejelentő rendszer, ami a stuttgarti székhelyű BPO irodához tartozik. A BPO-t 2006. évben hozta létre a Daimler felügyelőbizottságának vizsgálóbizottsága. A BPO felelős a törvényi előírások vagy a Mercedes-Benz Group belső szabályozásainak feltételezett megsértésével kapcsolatos bejelentések átvételéért, dokumentálásáért és nyomonkövetéséért. A BPO intézkedik a szükséges belső felderítésről és annak koordinálásáról. Munkatársak vagy külső harmadik fél is tehet bejelentést, kívánságra névtelenül is. Az információk bizalmas feldolgozása minden esetben garantált.

A BPO felelős a magas kockázatú szabálysértésekért, ezen esetekben kiváltképp:

 • Korrupciós-, kartelljogi- és pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények 
 • Lopás, hanyag kezelés, sikkasztás, csalás és egyéb, vagyon elleni vagy haszonszerzés érdekében elkövetett, különös jelentőségű vagy értékű bűncselekmények 
 • A testi és pszichés épség, a magánszféra és az adatvédelem súlyos megsértése 
 • Jelentős következményekkel járó számviteli- és könyvvizsgálati vétségek 
 • Potenciálisan magas károkhoz vezető (100 000,- EUR feletti) szabálytalanság a vállalat számára 
 • Szabálytalanságok, melyek valószínűleg a vállalat hírnevét súlyosan károsíthatják 
 • E3 vezetői szinttől kezdődő vezetők, valamint a szervezeti tisztviselők (pl. a Daimler AG Igazgatótanácsának tagjai és az ügyvezetők) által okozott vétségek

A könnyű szabályszegéseket cégünk helyben vizsgálja ki és amennyiben indokolt szankcionál.

Kapcsolat 

Mercedes-Benz Group AG
IL/CBP
BPO (Business Practices Office)
HPC: E 703
70546 Stuttgart
Németország
E-Mail: bpo@daimler.com

A Mercedes-Benz Group AG honlapján német nyelvű bejelentőlap itt található. (német, angol és magyar nyelven tudják feldolgozni a bejelentést)

A BPO működése megfelel a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) és a hatályos adatvédelmi szabályozás rendelkezéseinek. Tájékoztatjuk, hogy ezen szabályok szerint bejelentését Önnek is jóhiszeműen és tisztességesen eljárva kell megtennie, a rosszhiszemű bejelentés jogi konzekvenciákat vonhat maga után. A névtelenül tett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV törvény (Pktv.) szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, visszaélések kivizsgálása és megelőzése. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő európai adatvédelmi rendelet (Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete, a továbbiakban „GDPR”) 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Az adatkezelés során a Pktv., a GDPR, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) irányadók.

Tájékoztatjuk, hogy a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során adatkezelőként a Mercedes-Benz Group AG (DE-70327 Stuttgart, Mercedesstraße 137) és adott esetben a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1. a továbbiakban MBMH vagy Társaság); adatfeldolgozóként pedig a GCS Compliance Services Europe Limited (Boston House Richmond, Surrey TW9 1QE, UK) jár el.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat az adatkezelési cél megvalósulásáig, legfeljebb a vizsgálat lezárultát követő 6 évig tárolható.

Ha egyéb kérdése van személyi adatainak feldolgozásával kapcsolatban, a konszern adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, aki munkatársaival együtt felvilágosítás adása vagy egyéb panasza esetén is rendelkezésre áll.  

Sebastian Greß
Mercedes-Benz Group AG
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Németország 

Irányelv

Érintettként joga van:

 • A Társaságtól információt kérni az Önről tárolt személyes adatokról és információkról a GDPR 15. cikkében részletezettek szerint.
 • A Társaságtól az Önt érintő helytelen személyes adatok kijavítását és, amennyiben szükséges, a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni. (GDPR 16. cikk)
 • A Társaságtól az Önt érintő személyes adatok törlését kérni, amennyiben az a továbbiakban nem szükséges a jelentkezés folyamatához, vagy jogi kötelezettségek teljesítéséhez. A speciális esetek részletesen a GDPR 17. cikkében kerülnek felsorolásra. (törléshez való jog)
 • Az Önt érintő személyes adatok feldolgozását a Társaságnak megtiltani, ha a GDPR 18. cikkében rögzített körülmények valamelyike bekövetkezik, például a Társaságnál folytatott vizsgálat időtartamára, ha az adat alanya kifogást emel a feldolgozással szemben.
 • A Társaságtól, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott adatokat géppel olvasható elektronikus formátumban megkapni, ezek kiadását kérni. (GDPR 20. cikk)
 • Az adatfeldolgozás kifogásolására, ha az Ön helyzete olyan speciális körülményt idéz elő, mely megakadályozza az adatfeldolgozást. Ha a Társaságnak nem áll érdekében az adatok védelme (pl.: jogi igények gyakorlása vagy azokkal szembeni védelem), a továbbiakban nem kezelheti az adatait. (GDPR 21. cikk)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy adatkezeléseinket a GDPR rendelkezéseinek megfelelően regisztráljuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Kérelmére a Társaság legfeljebb 25 napon belül írásban közli Önnel, hogy tárolunk-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, melyeket és milyen feltételekkel. Amennyiben az adatok helyességére és aktualitására irányuló igyekezetünk ellenére hibás információkat tárolnánk, úgy azokat az Ön kérésére kijavítjuk.

Amennyiben a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli az Ön adatait, tiltakozással fordulhat a Társasághoz a fent megjelölt elérhetőségeken. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Társaságot keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatosan jogsérelem éri, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a IX. pont alatti elérhetőségeken. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Kecskeméti Törvényszéken a IX. pont alatti elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben adatvédelmi incidenst kíván bejelenteni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg 

Email: cyber.security@daimler.com
Telefon: +49 711 17 76758. 
 
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunknál a jogszabály rendelkezései alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

Címek, elérhetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391 -1400, Fax: +36 (1) 391-1410,

Kecskeméti Törvényszék
cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7., postacím: 6001 Kecskemét, Pf.12.,
email cím: birosag@kecskemetit.birosag.hu,
központi telefonszám: +36 (76) 519-519

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
cím: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1.


Magatartási irányelv

A jelenleg hatályos irányelv az ENSZ Global Compact iránymutatásai alapján készült. Előtérbe helyezi az egyén felelősségét. Az irányelvünk alapjai a mindennapi üzleti életben a fair magatartás, a kölcsönös tisztelet, az átláthatóság, nyilvánosság és a szabályokra való figyelem. A megfelelő magatartást nem csak a vállalaton belül elvárt, de az ügyfelek és az üzleti partnerek tekintetében is. A témával kapcsolatban cégünknél a Jogi és Compliance osztály tud szakmai iránymutatást, tanácsot adni.

Ilyen témák lehetnek többek között:

 • Emberi jogok figyelembe vétele
 • Jogszabályok és belső előírások betartása
 • Megfelelő magatartás a hivatalokkal, tisztségviselőkkel, üzleti partnerekkel és ügyfelekkel szemben
 • Érdekkonfliktus, összeférhetetlenség kezelése
 • Korrupció bármilyen formájának a megakadályozása
 • A vállalati vagyon védelme.

A szociális felelősségvállalás szintén a magatartási irányelvünk alkotóeleme. Az MBMH Kft. gazdasági tevékenységét úgy alakítja, hogy az illeszkedjen a mai, bonyolult és meglehetősen összetett politikai, gazdasági és szociális életbe.